Περιβάλλον

Στον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη λειτουργούμε με έναν βιώσιμο τρόπο που εξασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος τηρώντας τις σχετικές Νομοθετικές και Κανονιστικές οδηγίες.

Έχουμε αναπτύξει και εγκαταστήσει ένα ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας κατά την εργασία, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001, 14001 και 45001, το οποίο εφαρμόζεται πιστά από όλους τους εργαζόμενους μας που έχουν λάβει την απαραίτητη σχετική εκπαίδευση

Είμαστε μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), συνεργαζόμαστε με την Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ), και είμαστε εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Αποβλήτων (ΕΜΠΑ).

Δίνουμε έμφαση στην ελαχιστοποίηση των ποσοτήτων των τελικώς παραγομένων αποβλήτων, με την εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών ανάκτησης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης στις εγκαταστάσεις μας στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Καθημερινά διαλέγονται και ανακυκλώνονται δεκάδες τόνοι συσκευασιών από πλαστικό, χαρτόνι, σίδηρο και ξύλο, ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, λιπαντικά έλαια, ανταλλακτικά και ελαστικά οχημάτων και μηχανημάτων.

Περιβαλλοντική Διαχείριση

Οι νέες παγκόσμιες προκλήσεις, της κλιματικής αλλαγής, της υγείας και ασφάλειας, επιβάλλουν οι επιχειρήσεις να λειτουργούν με έναν υπεύθυνο τρόπο στοχευόντας όχι μόνο σε οικονομικές επιδόσεις αλλά και σε ενέργειες που θα βάζουν τον άνθρωπο και το περιβάλλον στο επίκεντρο σε ό,τι κάνουν. 

Έτσι και εμείς συμβάλλουμε με έμπρακτο τρόπο στην προστασία του Περιβάλλοντος και των Φυσικών μας πόρων, επενδύοντας συστηματικά στη βελτίωση του Περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος.

Οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις μας προς αυτήν την κατεύθυνση αποτυπώνουν την προσήλωσή μας στη βιώσιμη ανάπτυξη και τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Με συνέπεια αναλαμβάνουμε δράση και ανοίγουμε το δρόμο προς την πράσινη κουλτούρα και την υιοθέτηση περιβαλλοντικής συνείδησης.