Πολιτική για την Ποιότητα, το Περιβάλλον και την Υγεία και Ασφάλεια κατά την Εργασία

Πολιτική για την Ποιότητα, το Περιβάλλον και την Υγεία και Ασφάλεια κατά την Εργασία
H Διοίκηση και όλο το προσωπικό της Εταιρείας, δεσμευόμαστε να παρέχουμε αξιόπιστα και υψηλής Ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες, με πλήρη σεβασμό στο Περιβάλλον, την Υγεία και Ασφάλεια κατά την εργασία (ΥΑΕ), ικανοποιώντας πάντα πλήρως, τις απαιτήσεις και προσδοκίες των πελατών μας, συμπεριλαμβανομένων και των όποιων σχετικών Νομοθετικών και Κανονιστικών απαιτήσεων.
 

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας κατά την Eργασία

Στα πλαίσια υλοποίησης της Πολιτικής για την Ποιότητα, Περιβάλλον και την Υγεία και Ασφάλεια κατά την εργασία (ΠΠΠΥΑ ή Πολιτική), η Εταιρεία ανέπτυξε, εγκατέστησε και εφαρμόζει ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας κατά την εργασία (ΣΔ ή Σύστημα Διαχείρισης), το οποίο στηρίζεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις παρακάτω αρχές:

 • Όλες οι ενέργειες που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ποιότητα και το περιβάλλον, προγραμματίζονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες Διαδικασίες και τη λοιπή τεκμηρίωση του ΣΔ
  Η συστηματική αναγνώριση, αξιολόγηση και έλεγχος / διαχείριση όλων των περιβαλλοντικών πλευρών και επιπτώσεων από τη λειτουργία της εταιρείας
 • Η συστηματική αναγνώριση, αξιολόγηση και έλεγχος / διαχείριση όλων των κινδύνων ΥΑΕ ελαχιστοποιώντας τους εν λόγω κινδύνους και υιοθετώντας ασφαλείς μεθόδους και διαδικασίες λειτουργίας πρόληψης ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, τόσο για τις συνήθεις εργασίες όσο και για περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών
 •  Η συστηματική αναγνώριση, αξιολόγηση και διαχείριση όλων των ευκαιριών που αφορούν την ποιότητα, το περιβάλλον και την ΥΑΕ
 • Η συνεχής προσπάθεια για την πρόληψη της ρύπανσης που μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση των εργασιών
 •  Η συνεχής προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση των ποσοτήτων των τελικώς παραγομένων αποβλήτων, με την εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, τεχνικών ανάκτησης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, όπου είναι δυνατό
 • Η ασφαλής διαχείριση των όποιων επικίνδυνων αποβλήτων, εμφανίζονται στις διεργασίες της Εταιρείας
 • Η προσπάθεια για τη συνεχή μείωση των καταναλώσεων φυσικών πόρων και ενέργειας
 • Η ενημέρωση των προμηθευτών που συνεργάζονται με την εταιρεία, για την παρούσα Πολιτική και η εξασφάλιση της από μέρους τους τήρηση αντιστοίχων αρχών
 •  Η δημιουργία και διατήρηση μιας ανοιχτής και δημιουργικής σχέσης εμπιστοσύνης με την τοπική κοινωνία και το ευρύ κοινό
 
 
 •  H καθιέρωση και συνεχής ανασκόπηση ποιοτικών, περιβαλλοντικών και ΥΑΕ σκοπών και στόχων κατά την Ανασκόπηση του ΣΔ από τη Διοίκηση, στα πλαίσια μιας συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων, των υπηρεσιών, των
  περιβαλλοντικών και ΥΑΕ επιδόσεων, του βαθμού ικανοποίησης των πελατών και του Συστήματος Διαχείρισης συνολικά
 • Όλοι οι εργαζόμενοι είναι πλήρως ενημερωμένοι και συμμετέχουν ενεργά στο εφαρμοζόμενο Σύστημα και για τις αρμοδιότητες και καθήκοντα που προκύπτουν στον καθένα από αυτό, καθώς αναγνωρίζεται ότι οι βελτιώσεις στα ζητήματα Ποιότητας, Περιβάλλοντος και ΥΑΕ, προκύπτουν από τη συνεργασία και την επικοινωνία της Διοίκησης και του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, οπότε και ενθαρρύνεται με κάθε τρόπο η ενεργός συμμετοχή του προσωπικού στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης.

Για την υλοποίηση των ανωτέρω, η Εταιρεία

 • Παρέχει όλα τα απαιτούμενα μέσα (υλικά, εξοπλισμό, υποδομές, ανθρώπινο δυναμικό και εκπαίδευση) για την επίτευξη των στόχων ποιότητας, περιβάλλοντος και ΥΑΕ
 • Έχει ορίσει έναν Υπεύθυνο Συστημάτων Διαχείρισης (ΥΣΔ), ο οποίος έχει την απαιτούμενη εξουσία και οργανωτική ανεξαρτησία, για να εξασφαλίσει ότι το εφαρμοζόμενο από την εταιρεία Σύστημα Διαχείρισης, λειτουργεί και τηρείται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ΒS-OΗSΑS 18001:2007 και ISO 45001:2018 .
 
 
Η παρούσα Πολιτική της Εταιρείας, πέραν της κοινοποίησής της εντός των εγκαταστάσεων της, προς όλους τους εργαζομένους, είναι διαθέσιμη στο κοινό και σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, μέσω ανάρτησής της στο Website της Εταιρείας και ανασκοπείται ως προς την καταλληλότητά της, σε τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον ετησίως, κατά την Ανασκόπηση του Συστήματος Διαχείρισης από τη Διοίκηση).
 
Όλοι οι εργαζόμενοι, διοίκηση και προσωπικό δεσμευόμαστε να εκτελούμε τις εργασίες, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις μας, συμμορφούμενοι πάντα με το ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ