Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών δεδομένων που αφορούν στους υποβάλλοντες αίτηση πρόσληψης/βιογραφικό σημείωμα

Η χρήση του παρόντος Ιστότοπου (εφεξής θα καλείται «Ιστότοπος») της εταιρείας «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε» (εφεξής θα καλείται «ETAIΡΙΑ»), η οποία εδρεύει επί της Λεωφ. Αθηνών 71, 101 73, Αθήνα, καθώς και των θυγατρικών/συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών (εφεξής η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από κοινού με τις συνδεδεμένες/θυγατρικές με αυτήν εταιρείες θα καλούνται «ΟΜΙΛΟΣ») υπόκειται στους αναφερόμενους στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς και στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, ειδικά όσον αφορά στην υποβολή αίτησης πρόσληψης μέσω αυτού. Έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε αίτηση πρόσληψης μέσω του Ιστότοπου, όπως επίσης και να υποβάλλετε συνοδευτικά ηλεκτρονικά έγγραφα και βιογραφικά σημειώματα.

Με την οικειοθελή, κατά τον τρόπο αυτό, υποβολή προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών, οι οποίες περιλαμβάνουν τα στοιχεία επικοινωνίας σας καθώς και στοιχεία του βιογραφικού σας σημειώματος, συναινείτε στην αποθήκευση, χρήση, επεξεργασία και διαβίβαση των δεδομένων αυτών για τους σκοπούς που αναλύονται κατωτέρω από την EΤΑΙΡΕΙΑ.

Παρακαλούμε όπως κατά την υποβολή της αίτησης και των σχετικών εγγράφων μην κοινοποιείτε στοιχεία που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν (ενδεικτικά στοιχεία που αφορούν ποινικές καταδίκες, δεδομένα υγείας, πολιτικές πεποιθήσεις, κ.λπ.), όπως αυτά ορίζονται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 (εφεξής θα καλείται «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ»).

Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αρχική εκτίμηση της αιτήσεως του υποψηφίου, ο έλεγχος αυτής, η εξέταση του ενδεχομένου πρόσληψης και η τυχόν επιλογή του, καθώς και η επανεκτίμηση αυτής σε μεταγενέστερο χρόνο για τη στελέχωση της ίδιας ή άλλης θέσης εργασίας εντός του ΟΜΙΛΟΥ βάσει της αξιολόγησης του βιογραφικού σημειώματος του υποψηφίου, εντός πάντα του προβλεπόμενου χρόνου διατήρησης των δεδομένων που ορίζεται κατωτέρω. Πριν την πρόσληψή σας, εφόσον χρειαστεί να αποκαλύψουμε πληροφορίες σε τρίτο πρόσωπο, δεν θα προβούμε στην αποκάλυψη αυτή χωρίς προηγουμένως να σας ενημερώσουμε, εκτός εάν τέτοια αποκάλυψη απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, τυχόν απόφαση των αρμοδίων αρχών ή Δικαστηρίων και με την εξαίρεση της αποκάλυψης, η οποία λαμβάνει χώρα προς επιβεβαίωση τυχόν συστάσεων που αναφέρετε στην αίτησή σας και στην οποία ρητώς συναινείτε δια του παρόντος. Εκτός των ανωτέρω αποκαλύψεων και της τυχόν διαβίβασης των προσωπικών σας δεδομένων εντός του ΟΜΙΛΟΥ για τον ως άνω περιγραφόμενο σκοπό, ουδεμία περαιτέρω διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων λαμβάνει χώρα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Με την υποβολή αιτήσεως συναινείτε στη διαβίβαση και επεξεργασία των δεδομένων σας από τον Όμιλο για τον ως άνω περιγραφόμενο σκοπό. Η ETAIΡΕΙΑ λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για τη διατήρηση της ασφάλειας των προσωπικών πληροφοριών σας τόσο κατά τη διαβίβαση αυτών, όσο και κατά την επεξεργασία τους. Δικαίωμα πρόσβασης και επεξεργασίας των ως άνω προσωπικών δεδομένων που βρίσκονται στη βάση υποψηφίων που διατηρεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, έχουν μόνο οι εντεταλμένοι προς τούτο υπάλληλοι της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων που δεν θα προσληφθούν διατηρούνται για μία περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) μηνών μετά την υποβολή τους με σκοπό την τυχόν επανεκτίμηση της αιτήσεως για την ίδια ή παρόμοια θέση εργασίας που μπορεί να προκύψει εντός του ΟΜΙΛΟΥ. Μετά την πάροδο του διαστήματος αυτού τα δεδομένα καταστρέφονται/διαγράφονται με οριστικό τρόπο.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε τα δικαιώματα που προβλέπει ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ενημέρωσης και πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής (δικαίωμα στην λήθη), περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας και του δικαιώματος αντίρρησης ως προς την επεξεργασία.

Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται με την αποστολή επιστολής στην διεύθυνση Λ. Αθηνών, αρ. 71, 101 73, Αθήνα ή ηλεκτρονικού μηνύματος στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (dpo@saracakis.gr), δωρεάν εκτός αν επαναλαμβάνονται συχνά και έχουν για εμάς διοικητικό κόστος, οπότε θα επιβαρυνθείτε με το σχετικό κόστος.

Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.

Επίσης, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).